Sektörel Yayıncılığın Sorunlarına Çözüm Önerileri

SEYAD PANELİ “KÜRESEL KRİZİN SEKTÖREL YAYINCILIĞA ETKİLERİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ”

SONUÇ BİLDİRİSİ

Küresel krizin sektörel yayıncılığa etkileri

Sektörel yayıncılık Türkiye’nin önceki dönemlerinde yaşanan yerel krizlerinden etkilendiği gibi doğal olarak küresel krizden de etkilenen sektörlerin başında gelmektedir.

Türk sanayi ve ticaret çevrelerinin kriz karşısında aldıkları tedbirlere bu küresel krizde, küresel markaların aldıkları tedbirler de eklenince dergilerin reklam gelirlerinde aşırı azalma yönünde ciddi bir sorun yaşanmaktadır.

Meslektaşlarımızın ve reklamverenlerimizin çok iyi bildiği gibi sektörel yayınlar %95 oranında gelirini reklam yayınlarına borçludur. Okur geliri iyimser olarak %5 mertebelerindedir.

Küresel krize bağlı olarak sektörel yayınların yaşadığı sorunları şu şekilde sıralayabiliriz:

– Bayide satışı olmayan, abone gelirleri sembolik olarak gerçekleşen sektörel yayınların, dergilerin reklam gelirleri SEYAD verilerine göre %60-70 mertebelerinde azalmış durumdadır.

– Yayınlarımızda ağırlıklı olarak kuşe kağıt kullanılması, kullandığımız kuşe kağıdın ithal edilerek sağlanması, Euro ve ABD dolarındaki artışla birlikte girdi maliyetlerimiz de beklenmedik oranda artmış durumdadır. Artan girdi maliyetlerimiz içerisinde kağıdın yanı sıra matbaa ve dağıtım giderlerimizi de belirtmek gerekir.

– Genel olarak yayıncılığın doğasından kaynaklanan katma değeri düşük bir hizmet alanı olan sektörel yayıncılık maalesef sermaye birikimi oluşturamamaktadır. Yetersiz finans yapısının uzantısı olarak; kaynak yönetimi-bütçe-planlama-eğitim-kalite yönetimi olanaklarından mahrum olun sektörel yayıncıların daralma dönemlerinde aldığı ilk tedbir, yayınlarına ara verme ve/veya işgücünü azaltma yönünde olmaktadır.

Krizin berirgin etkisi olarak dergilerin bir kısmı kapanmış ve onlarca çalışan işini kaybetmiştir.

– Sektörel yayın firmaları, özellikle KDV yönünden ağır bir yük taşımaktadır.

Dergilerin reklam gelirlerinin muhasebeleşmesi yayını takiben olmakta, tahsilat ile arasındaki 2-3 ayı bulan zaman farkları dolayısı ile; tahsil edilemeyen KDV’nin maliyeye ödenebilmesi için yayıncı firma kredi maliyetini ödemekle karşı karşıya kalmaktadır.

– Çalışanların gelir vergisi, sosyal güvenlik ödemeleri de vergi oranların yüksekliği nedeniyle sektörel yayınların finansmanında ve sürdürülebilirliğinde ciddi sorunlara yol açmaktadır.

Çözüm önerilerimiz ve talepler

• Bu sorunlar neden çözülmeli?

– Sektörel yayınlar, işlevleri gereği tüm sektörlerin canlanmasında olumlu etkileri olabilecek yayınlardır. Dolayısıyla sektörel yayınların sorunlarının çözümü tüm sektörlerin sorunlarının çözümü için atılmış önemli bir adım olacaktır…

• Sorun

– Gelirlerin azalması…

• 1. Neden

– Reklamverenlerin, kriz nedeniyle bütçeleri kısması…

• 1. Çözüm

– Reklamda KDV oranının düşürülmesi…

• Konuyla ilgili İTO’nun girişimleri sürmekte.

• SEYAD olarak da ilgili makamlara başvuru yapılmalı,

• Tüm sektörel dergilerde ve genel basında yer almak üzere, konuyla ilgili bir basın açıklaması hazırlanmalı, tüm yayıncıların imzasına açılmalı,

• Konuyla ilgili hazırlanacak bir reklam tüm sektörel dergilerde yayınlanmalı,

• 2. Çözüm

– Reklamlara KOSGEB Desteği…

• Yurtdışında yayınlanan süreli yayınlara verilen KOSGEB tanıtım desteğinin, “Türkiye’de yayınlanan ve yurtdışına yönelik dergileri” de kapsaması sağlanmalı.

• Yurtiçine yönelik yayınlanan sektörel dergilerde yayınlanan reklamlar da “destek” kapsamına alınmalı.

• Böyle bir destek, KOSGEB desteklerine olan ilgiyi de artıracak ve desteklerden yararlanmak amacıyla yapılan başvuruların artmasını sağlayacaktır.

• 3. Çözüm

– Reklam Bilinci Artırılmalı…

• Reklamın bir “harcama” değil, “yatırım” olduğu gerçeğinin yerleştirilmesi için bir kampanya düzenlenmeli.

• Konuyla ilgili hazırlanacak bir bildiri tüm sektörel yayıncılar tarafından imzalanarak yayınlanmalı

• Yine aynı konuda hazırlanacak reklam veya reklamlar tüm sektörel yayınlarda yayınlanmalı

• Sorun

– Gelirlerin azalması…

• 2. Neden

– Giderlerin yükselmesi…

• Üretim ve hammadde

• İstihdam ve vergiler

• Dağıtım

• 1. Çözüm

– Üretim ve Hammadde Maliyetlerini Düşürmeye Yönelik Önlemler…

• Dergi için kullanılacak kağıt hammaddesinde ve baskı giderlerinde KDV oranının düşürülmesi için girişimlerde bulunulmalı.

• Ortak üretim şirketleri kurulmalı.

• Ortak satınalma şirketleri kurulmalı.

• Ortaklıklar kurulmalı.

• Yeni mecralara yönelinmeli.

• 2. Çözüm

– İstihdam Yükü ve Vergileri Düşürmeye Yönelik Girişimler…

• Sektörel yayıncıların istihdam yükünü azaltmaya yönelik girişimlerde bulunulmalı.

• Kalifiye iş gücünün korunması için çok önemli bir konu…

• Özellikle reklamda KDV indirimi için ısrarlı girişimlerde bulunulmalı.

• 3. Çözüm

– Dağıtım Giderlerinin Düşürülmesi İçin Öneriler…

• PTT’nin sektörel yayınlara yönelik özel indirimler vermesi için girişimler sürdürülmeli.

• Ortak satınalmalar yapılmalı.

• Ortak dağıtım araç ve yöntemleri üzerine çalışılmalı.

• Sorun

– Gelirlerin azalması…

• 3. Neden

– Kalite ve Verimlilik Sorunları…

• İçerik ve Tasarım Kalitesi

• Verimlilik

• Çalışanların Donanımı

• Yöneticilerin Donanımı

• 1. Çözüm

– Kalite ve Verimliliğin Artırılması İçin Öneriler…

• Kurumsallaşma çalışmalarına hız verilmeli.

• Hizmet kalite belgeleri tüm yayıncılar tarafından alınmalı.

• Eğitim çalışmaları tekrar başlatılmalı.

• Ortak üretim için çözümler araştırmalı.

• Dergilerin içerik ve tasarım kalitesinin yükseltilmesi için strateji belirlenmeli.

• Sorun

– Gelirlerin azalması…

• 3. Neden

– Haksız Rekabet Sorunları…

• Kayıtdışı

• Benzer Dergi Adları

• Şirket Sırları (know how) Hırsızlığı

• 1. Çözüm

– Kayıtdışından Kaynaklanan Sorunlarla İlgili Öneriler…

• Tüm sektörel yayıncıların kayıtiçi çalışması için bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı.

• Özellikle BASEL II kriterlerinin Türkiye’de uygulanmaya başlamasından sonra yaşanabilecek sorunlar hakkında tüm yayıncılar uyarılmalı

• 2. Çözüm

– Benzer Dergi Adlarından Kaynaklanan Sorunlarla İlgili Öneriler…• SEYAD olarak geçtiğimiz yıllarda hazırlanan “Benzer Dergi Adlarından Kaynaklanan Sorunların Çözümü” başlıklı rapor doğrultusunda girişimlerimiz sürdürülmeli.

• Konuyla ilgili “Marka ve Patent Hukuku” eğitimi çalışmaları yapılmalı.

• Dergi adlarının tescili için yaptığımız çalışmalar SEYAD üyesi yayıncılar dışındaki sektörel yayıncılara da duyurulmalı. Bu konuda ortak hareket edilmeli.

• 3. Çözüm

– Şirket Sırları (Know How) Hırsızlığının Engellenmesi…

• Sektörel yayıncıların en önemli sorunlarından biri olan “şirket sırları hırsızlığı” sonucu haksız rekabet konusunda tüm yayıncılar ortak hareket etmeli. Bu bağlamda:

• Çalışanlarla bu konuya özel sözleşmeler yapılmalı.

• Öğrendiklerini rakip şirketlerde kullanmama

• Belirli bir süre aynı sektöre yönelik dergilerde çalışmama

• Belirli bir süre aynı sektöre yönelik dergi çıkarmama gibi konularda taahhüt alınmalı…

• Yaşanan her olay kesinlikle yasal platforma taşınmalı.

• Sektör konuyla ilgili bilgilendirilmeli

• Bilgi altyapısı güvenli bir biçimde kurulmalı

Tüm bu tedbirlerin gerçekleşmesinin ön şartı:

BİRLİK OLMAKTIR, ORTAK AKILDIR!

Bu nedenle:

– SEYAD çatısı altında birleşmeliyiz

– Dernek çalışmalarına etkin olarak katılmalıyız

2009

İsmail ŞEN