SEYAD İletişim Şurası Raporu

İLETİŞİM ŞURASI BİLDİRGESİ

SEKTÖREL YAYINCILAR DERNEĞİ

18/02/2003

Sektörel yayıncılık, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, firmalar arası iletişimi artırarak endüstriyel gelişmeye hız kazandıran bir yayıncılık türü olarak ortaya çıkmıştır. Son 20 yıldır ekonomik gelişmelere paralel olarak, içinde bulunduğu sektörle birlikte güçlenen sektörel yayınlar, bilgi, iletişim ve başvuru kaynakları haline gelmişlerdir. Sektörel yayıncılık, günümüzde yaşanan ve giderek artan enformatik karmaşa ortamında, seçilmiş bilgilerin, ilgili kişilere oluşmasını sağlayarak çağın sorununa çağdaş bir çözüm sunmaktadır. Bu özellikleriyle sektörel yayıncılık, üretim ve hizmet sektörlerinin gelişimlerine ciddi katkıları olan bir yayıncılık türü haline gelmiştir. Ülkemizde sektörel alanda yayın yapan kuruluşlar, mesleki gelişime bağlı olarak 2000 yılında bir araya gelerek kendi mesleki dernekleri olan SEYAD’ı kurmuşlardır.

Sektörel yayıncılık, ekonomiye yaptığı olumlu katkılara rağmen, sorunları kronikleşmiş bir meslek dalıdır. Kuruluş amaçlarından biri sektörel yayıncılığın sorunlarına çözüm önerileri üretmek olan SEYAD’a göre yaşanan mesleki sorunlar ve çözüm önerileri şunlardır:

Sektörel Yayıncılık Tanımlanmalı ve Tanınmalıdır…

Dünyada 100 yılı aşkın bir süredir var olan, ülkemizde ise son 20-30 yıldır etkinliği artan bir yayıncılık türü olan sektörel yayıncılığa, ne yazık ki hak ettiği önem verilmemektedir. Henüz, ilgili kanunlarda sektörel yayıncılığın yeri ve tanımı yoktur. Gerçekte dünya yayıncılığı ile işbirliği yapan,uluslar arası yayınlar üreten, ekonominin güçlenmesinde ciddi katkıları bulunan sektörel yayıncılık kamusal alanda yoktur. Bu eksik en kısa zamanda giderilmeli, sektörel yayıncılığın tanımı yapılmalı, ilgili kanunlarda ve yönetmeliklerde (Basın Kanunu, Sarı Basın Kartı Yönetmeliği vs…) yer almalıdır.

Dağıtım Sorunlarımız Çözülmelidir…

Sektörel yayıncılık diğer dergi ve gazetelerin aksine daha çok abone sistemiyle okurlarına ulaşmaktadır. Bu da dağıtım ağlarının önemini gündeme getirmektedir. Ülkemizin en geniş dağıtım ağına sahip olan Türkiye Posta İşletmeleri A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve fiyat listeleri bu kanalı kullanmamızı engellemektedir. Ülke ekonomisine katkısı olan sektörel yayınların dağıtılmasında kolaylıklar gösterilmeli ve ilgili mevzuatta gerekli değişiklikler yapılmalıdır.

Reklam Satışlarında Uygulanan KDV Oranı İndirilmelidir…

Reklam, ekonomiyi canlandıran, talebi dolayısıyla arzı artıran bir faktör olarak desteklenmeli ve KDV oranı makul bir seviyeye düşürülmelidir.

Sektörel Yayıncılık İlgili Mesleki Eğitim Kurumlarında Müfredata Girmelidir…

Sektörel yayıncılık hakkında oluşmuş bir literatür olmadığı gibi eğitimi de verilmediğinden yetişmiş  eleman sıkıntısı olan bir yayın türüdür. İletişim fakültesi mezunları bile bu tür yayıncılıkla ilgili esasları pratikte öğrenmekte bu da zaman ve iş kaybına yol açmaktadır. Bu nedenle iletişim meslek liseleri ve yüksekokullar ile fakültelerin müfredatlarına sektörel yayıncılıkla ilgili dersler eklenmelidir.

Yukarıda sözü edilen maddelere uygun olarak, SEYAD, tüm talepleriyle ilgili kendisine düşen görevleri ve katkıları yerine getirmeye hazırdır. Bu vesileyle bu şuranın toplanmasını sağlayan başta Sayın Bakanımız olmak üzere, Sayın Müsteşarımız ve Bakanlık görevlilerine, şuraya katılan meslektaşlarımıza ve iletişim camiasının tüm üyelerine teşekkür eder ve çalışmalarında başarılar dileriz.

Sektörel Yayıncılar Derneği

Yönetim Kurulu Bildirge (TASLAK)

Sektörel Yayıncılık; endüstriyel iş bölümünün gelişmesi, gerek hizmet gerek üretim alanlarında faaliyet gösteren, mesleki ilerleme gelişme ve sektörlerin iç haberleşmesini sağlayan bir yayıncılık türü olarak bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de oluşmuştur.

Son 20 yılda varlığını her geçen gün daha fazla hissettiren bu yayıncılık türü, giderek gelişmekte ve dahil olduğu sektörle birlikte, sektörün bilgi, iletişi ve başvuru kaynağı olmaktadır. Sektörel yayıncılık günümüzde yaşanan enformasyon ve bilgi paylaşımının artışında özellikle, uzmanların ve meslek kollarının düzenli, işlenmiş ve en kısa yoldan dünya ile entegre olmasını ve mesleki gelişmeleri izlemesini takip etmesini sağlamıştır. Böylece sektörel yayıncılık sanayi ve hizmet sektörünün gelişmesine, iletişimine katkıda bulunan bir meslek grubu olarak oluşumunu tamamlamaktadır.

Sektörel Yayıncılar Derneği, sektörel yayıncılık meslek gurubunun gelişimine paralel olarak 2000 yılında İstanbul’da sektörel yayıncılık yapan yayın kuruluşları tarafından kurulmuştur. İki yıllık çalışma döneminde kuruluş amaçlarına bağlı olarak mesleki tanım ve standartların oluşturulması ve sektörel yayıncılık mesleğinin gelişmesi için gerekli çalışmaları sürdürmektedir. SEYAD, bugün için mesleki sorunları ve çözüm önerilerini aşağıda yer verdiğimiz maddelerde somutlamaktadır.

1. Sektörel yayınlar ve sektörel yayıncılık; yaptığı işin önemiyle orantılı olarak, ait olduğu sektörler tarafından sınırsız bir güven, itibar ve denetimle kabul edilmiş bulunmaktadır. Sektörel yayınlar, sektörlerinin iç iletişimini sağlamak amacının yanısıra dünya çapında gelişen literatür ve uygulamaları da okuyucusuna aktararak, önemli bir kamusal iletişim hizmetini yerine getirmektedir.

2. Sektörel yayınlar, varlıkları dolayısıyla oluşturdukları istihdam ve belli konuda uzmanlaşmış gazeteciler yanında sektörlerin ticari dinamizm kazanmasında ve ülke çapında katma değer yaratılmasında önemli rol oynamaktadırlar. Bugün ülkemizde ciddi olarak katma değer üreten tüm sektörlerde, sektörel yayınlara sahip çıkıldığı ve sektörel yayınlarla işbirliğinin çok daha geniş platformlarda yapıldığı gözlemlenmektedir.

3. Gelişmiş ülkelerde 100 yılı aşan geçmişi bulunan mesleki yayınlar ile Türkiye’deki genç sektörel yayınlar, kısa sürede rekabet edebilecek ve uluslararası platformda fikir alışverişinde bulunacak konuma erişmişlerdir.

4. Buna karşın, sektörel yayınlar henüz kamu ve idari kesimler tarafından yeteri kadar tanınmamakta ve önemine orantılı olarak gerekli itibar ve desteği görmemektedir. Sektörel yayıncıların kamu kesiminden ve idareden beklentisi, (doğrudan maddi kaynak ayrılmasından çok) sözü edilen kesimlerce bir an evvel tanınma ve işbirliğinin başlatılmasıdır. Basın Yayın Enformasyon alanında yapılacak yasal düzenlemelerde görüş ve önerilerinin dikkate alınması, bugün çok acil bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmış bulunmaktadır.

İletişim alanının yeniden tanımlanması ve bu alanı kavrayacak ve kapsayacak yasal düzenlemelerin ilgili yönetmeliklerin oluşmasında, gerek elektronik ortam, gerek basılı alanda görüşlerimizin dikkate alınması gereklilik  arz etmektedir. Bu doğrultuda somut taleplerimiz aşağıdaki maddelerle özetlenmektedir.

1. Günümüz ihtiyaçlarını karşılayamayan yasal mevzuatın bir önce değiştirilmesi,

2. Kamu idaresinin bildirim ve denetleme mekanizmalarının mesleki özellikleri dikkate alarak çağdaş normlara göre güncellenmesi,

3. İletişim meslek liseleri ve yüksekokullar ve fakültelerin müfredatlarına sektörel yayıncılıkla ilgili eğitim programlarının eklenmesi,

4. Kütüphanelerde sektörel yayınların, yayın türü olarak ayrı indekslerde yer alması,

5. Sektörel yayıncılığın doğası gereği dağıtım ve okura ulaşma sisteminde birtakım farklılıklar bulunmaktadır. Yayınlarımızın dağıtımı için çalışmayı seçeceğimiz ilk kurum olan Türkiye Posta İşletmeleri ile, alacağımız hizmet konusunda gerekli kolaylıkların sağlanması ve işbirliği için gerekli ortamların yaratılması gerekmektedir. Bu düzenlenme sürecinde derneğimiz ve Türkiye Posta İşletmeleri arasında düzenli ve sürekli iletişim kanalları oluşturularak, meslek gurubumuz ile posta idaresi arasındaki işbirliğinin en sağlıklı ortama taşınması için gerekli desteğin verilmesi.

6. Reklam satışlarında uygulanan KDV oranının indirilmesi, Sektörel Yayıncılar Derneği (SEYAD) yukarıda sözü edilen maddelere uygun olarak; talep ettiği tüm işbirlikleriyle ilgili sorumluluk gereği kendisine düşen tüm görevleri ve katkıları yerine getirmeye hazırdır.

Bu vesileyle İLETİŞİM ŞURASI’nın toplanmasını sağlayan başta Sayın Bakanımız olmak üzere, Sayın Müsteşarımız ve Bakanlık görevlilerine, şuraya katılan meslektaşlarımıza ve iletişim camiasının tüm üyelerine teşekkür eder ve çalışmalarında başarılar dileriz.

Sektörel Yayıncılar Derneği

Yönetim Kurulu