Sektörel Yayıncılar Derneği Tüzük

04/01/2020 tarihinde yapılan Genel Kurulda onaylanan değişiklik hali ile

SEKTÖREL YAYINCILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM 

MADDE 1

DERNEĞİN ADI: Sektörel Yayıncılar Derneği’dir.
DERNEĞİN MERKEZİ: 
Derneğin merkezi, İstanbul’dadır. Şubesi yoktur.
DERNEĞİN KURUCULARI: 
Dernek kurucularının ad ve soyadları ile meslek ve ikametgâhları ve uyrukları aşağıda gösterilmiştir.

 • İsmail Ceyhan – İletişimci – T.C. Adres
 • Asrin Bakır Gerçek – İletişimci – T.C. Adres
 • Vahit Mahmatlı – İletişimci – T.C. Adres
 • Tezcan Öztürk – İletişimci – T.C. Adres
 • Nesip Uzun – İletişimci – T.C. Adres
 • Süreyya Şatana – İletişimci – T.C. Adres
 • Kerim Şatana – İletişimci – T.C. Adres

MADDE 2

DERNEĞİN AMACI:
Dernek, sektörel yayıncılık yapan fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişilerin haklarının korunması, yardımlaşma ve sosyal haklarının temini için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla kurulmuştur.

MADDE 3

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI, ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE FAALİYET ALANI

Sektörel Yayıncılık yapan kişi/kuruluşlar arasında bilgi alışverişi ve dayanışmayı sağlamak, ortak yarar paydasında güç birliği oluşturmak,

 1. Sektörel Yayıncılık yapan kişi/kuruluşların üçüncü şahıslar, ulusal ve uluslararası platformlarda Mesleki Temsil hakkını icra etmek.
 2. Sektör Yayıncılığın tanımını, yaparak mevcut yapısını, gelecekle ilgili hedeflerini belirlemek adına analizler hazırlamak.
 3. Sektörel Yayıncılığın benzer ve/veya diğer yayıncılık türlerinden ortak özelliklerini ve/veya farklarını belirlemek.
 4. Meslek ilkeleri ve etiğini yazılı belge haline getirerek, standartlar ve kodlar oluşturmak, uygulanması ile ilgili disiplini tesis etmek.
 5. Sektörel Yayıncılığın ürettiği toplumsal ve ekonomik yararın tanıtımını, seminerler, paneller, basılı organlar vb. nezdinde yaparak; gelişmesine hizmet etmek.
 6. Sektörel Yayıncılık yapan kişi/kuruluşların ölçeklerinden veya kaynak ayırabilme esnekliğindeki handikaplardan doğan eksikliklerin telafisine yönelik olarak, müştereken, Pazar AR-GE, Organizasyonel AR-GE ve dağıtım kanalları AR-GE’leri gibi alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
 7. Yine kaynak israfını önlemek ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla bu alanda eğitim çalışmaları, kurslar, seminerler düzenlemek, meslek içi eğitim programları oluşturmak.
 8. Yabancı literatürün kazandırılması yolunda çeviri ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve bir bilgi bankası oluşturmak.
 9. Yabancı meslek organizasyonlarına üye olmak ve ulusal ve uluslararası faaliyetlerde eşgüdüm sağlamak,
 10. Aynı alanda yayın yapan gruplar arasında alt komisyonlar oluşturmak suretiyle branşlar arasında iyileştirme sağlamak ve tavsiye kararları almak.
 11. Sektörel Yayıncılık konusundaki literatürün Türkçeleştirilerek kullanım yaygınlığını sağlamak,
 12. Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak.
 13. Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

MADDE 4

ÜYELİK VE KOŞULLARI

Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler ile tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir. Sektörel içeriğe sahip, basılı ve/veya dijital dergi- web sitesi-portal yayınlayan firmalar, tüzel ve gerçek kişi üye olacak temsilcilerini derneğe yazılı olarak bildirirler. Üyelikler, Genel Kurul onaylı Üye Kabul Yönetmeliği’nce belirlenen esaslara göre düzenlenir. Asıl ve Fahri üyelik için müracaatları Yönetim Kurulu inceleyerek üye yapılıp yapılmamasına karar verir. Üyeliği onaylanan gerçek veya tüzel kişi, firma temsilcisi veya fahri  üye olarak derneğe üye olur. Firmalar dernekteki temsilcilerini değiştirme hakkına sahiptir. Derneğe üye olan kişi bu durumu bilerek üye olur ve üyeliği kabul eder. Yönetim Kurulu yeni önerilen üyenin üye olmasında yasal bir mahsur görmediği takdirde üyeliğini onaylayıp onaylamamakta serbesttir.

Üyelik başvurusu yapanların Üye Kabul Yönetmeliği’nde üyelik için istenen yasal belgeleri Yönetim Kuruluna bildirmesi gerekmektedir.

Üyeler, sektörel yayıncılık etik ilkelerine uymayı kabul ettiklerini yazılı olarak Yönetim Kuruluna verirler.

Derneğe Üyelik Şekli: Derneğin, Asil Üye, Fahri Üye, Öğrenci Üye, Onursal Üye, olmak üzere dört türlü üyesi vardır.

Asıl Üye

 1. a)       Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş ve profesyonel olarak sektörel yayıncılık yapmakta olan gerçek kişiler,
  b)       Dernek üyelerinden en az iki kişinin referansı ile dernekçe hazırlanmış üyelik giriş bildirgesini doldurarak, tüzüğe göre aidat vermeyi kabul ve imza etmek, suretiyle olur.
  c)      Derneğe bir firmadan Genel Kurul onaylı Üye Kabul Yönetmeliği’nce tanımlanan en az bir en fazla iki kişinin asıl üye kaydı yapılabilir.

Fahri Üye

 1. a)       Sektörel yayıncılık mesleğine katkıda bulunan gerçek kişiler, yönetim kurulu kararı ile Fahri Üye olarak alınabilir.
  b)       İstedikleri takdirde aidat ödeyebilirler.
  c)       Dernek toplantılarına ve genel kurullara katılabilirler.
  d)       Oy kullanma ve dernek organlarına seçilme hakları yoktur.

Öğrenci Üye

 1. a)       Sektörel yayıncılık mesleğine yönelik yüksek öğretimde okuyan öğrenciler, bir öğretim üyesinden alacakları referansla birlikte derneğe başvuruda bulunarak Öğrenci Üye statüsü kazanırlar.
 2. b) Dernek toplantılarına ve genel kurullara katılabilirler. Oy kullanma ve dernek organlarına seçilme hakları yoktur.

Onursal Üye

 1. a)       Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesine ve benimsetilmesine katkıda bulunanlara veya mesleğimizde başarı göstermiş, derneğimize faydalı olabilecek gerçek kişilere, Yönetim Kurulu tarafından Onursal Üyelik verilebilir.
  b)       Onursal Üyeler dernek toplantılarına ve Genel Kurullara katılabilirler. Oy kullanma ve dernek organlarına seçilme hakları yoktur.

MADDE 5

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma İle: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Çıkarılma İle: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Yazılı ikazlara rağmen, üyelik aidatını tüzükte belirlenen süre içinde ödememek,
 3. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 4. Yetkisi olmaksızın dernek adına faaliyetlerde bulunarak derneği zor duruma sokmak,
 5. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 6. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

MADDE 6

ÜYELERİN HAKLARI

 1. Tüm üyelerin dernek faaliyetlerine katılma hakkı bulunmaktadır.
 2. Asıl üyeler dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma hakkına sahiptir,
 3. Asıl üyelerin Genel Kurulda bir oy kullanma hakkı vardır.
 4. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu  başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.
 5. Fahri, Öğrenci ve Onursal üyelerin dernek organlarına seçilme  ve oy kullanma hakkı yoktur.
 6. Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına haizdir.

MADDE 7

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a)Ödenti Verme Borcu: Üyeler, yönetim kurulu tarafından belirlenmiş olan giriş ve yıllık aidat borcunu tüzükte belirtilen süreçte ödemekle yükümlüdür.

b)Ahlaki ve Mesleki Davranış Yükümlülükleri: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Sorumluluk aldığı takdirde dernek adına görevli olduğu faaliyetlerle geçerli bir mazereti olmaksızın görevini suistimal etmemelidir. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Üyeler, üyelik başvurusunda bulunan adaylar; Sektörel yayıncılık mesleğinin saygınlığını sağlamak ve korumak için yayıncılık meslek ve etik ilkelerini kabul etmek ve uygulamak zorundadır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dernek Organları

MADDE 8

DERNEĞİN ZORUNLU ORGANLARI;

 1. Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur
 2. Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir ve tüzüğün ilgili maddesindeki görev ve yetkilere sahiptir.
 3. Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek olmak üzere genel kurul tarafından seçilir ve tüzüğün ilgili maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

MADDE 9

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

 1. A) Toplanma Zamanı
  Genel Kurul;
 2. Olağan Genel Kurul, her yıl Ocak ayı içerisinde, 1 yıl mali genel kurul, bir yıl seçimli genel kurul olmak üzere yılda bir yapılır. Yönetim Kurulu görev süresi 2 yıl olacak şekilde seçilir. Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
 3. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
 4. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 5. B) Çağrı Usulü
 6. Genel Kurul derneğe olan borçlarını ödemiş asıl, kurumsal, fahri, öğrenci, onursal üyelerin katılımıyla toplanır. Yalnız asıl ve kurumsal üyeler, yönetim ve denetim kuruluna seçilebilir ve oy kullanırlar.
 7. Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
 8. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, ilk toplantı çağrı esaslara göre yeniden çağrılır.
 9. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 10. C) Toplantı Usulü
 11. Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 12. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
 13. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
 14. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir “Genel Kurul Başkanı”  ve başkana yardımcı olmakla görevli “Başkan Vekili” ile toplantı tutanağını düzenlemekle yükümlü “Yazman” seçilerek “Genel Kurul Divan Heyeti” oluşturulur.
 15. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
 16. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
 17. Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
 18. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
 19. Genel Kurulda asıl ve kurumsal üyelerin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri, Öğrenci ve Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.
 20. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar Genel Kurul Divan Heyeti Yazmanı tarafından bir tutanağa yazılır ve Divan Heyeti tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
 21. Genel Kurulda yapılan seçimler sonucu, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin, şekli ve içeriği yönetmeliğe bağlı olarak, Genel Kurulu izleyen otuz gün içinde, Mülki İdare Amirliğine bildirilmesi zorunludur.

MADDE 10

DERNEK ORGANLARI GÖREV VE YETKİLERİ

A)Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 6. Genel Kurul gündeminde getirilen istekler ile toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuları görüşüp karara bağlamak,
 7. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 8. Üyelerden her yıl alınacak yıllık aidat ve dernek üyeliğine giriş ödentisi miktarını saptamak, çoğaltma ve azaltmaya karar vermek,
 9. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 10. Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 11. Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,
 12. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 13. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta  Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 14. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 15. Derneğin vakıf kurması,
 16. Derneğin fesih edilmesi,
 17. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 18. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 19. B) Yönetim Kurulunun Oluşumu
 20. Yönetim Kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.
 21. Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
 22. Yönetim Kurulu toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın üst üste üç kez katılmayanların üyeliklerini siler, yerine yedek üyeler sırası ile çağrılır.
 23. Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

C)Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 6. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,
 7. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 8. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 9. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
 10. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 11. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 12. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 13. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,
 14. D) Başkanın Görev ve Yetkileri
 15. Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.
 16. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 17. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 18. Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.
 19. Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.
 20. Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.
 21. Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde  mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 22. Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 23. Önemli ve acele konularda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.
 24. Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.
 25. E) Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri
 26. Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.
 27. Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
 28. Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu  toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.
 29. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
 30. Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

MADDE 11

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye  Aidatı : Üye aidatlarını belirleme yetkisi , Yönetim Kuruluna  aittir. Yıllık üyelik aidatının her yılın Şubat ayı sonuna kadar peşin ödenmesi zorunludur.
 2. Giriş  Aidatları :Üyeliğe  girişte olarak bir defaya mahsus alınacak üyeliğe giriş bedelini belirleme yetkisi, Yönetim Kuruluna aittir. Üyelik kaydının gerçekleştiği  ay içerisinde peşin ödenmesi zorunludur.
 3. Bağışlar:Dernekler Kanunu’nun 61. maddesine aykırı olmayan, gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile yaptığı bağışlar, yardımlar ve vasiyetler,
 4. Dernek üyelerinin temsil ettikleri gerçek kişi ve kuruluşların derneğin araştırma ve tanıtım çalışmalarına katkı olarak yapacakları yardımlar,
 5. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans vb. faaliyetler ile dernekçe katılım sağlanan fuar, sergi gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 6. Her türlü yayın ve kitapların üyelere satışından sağlanacak gelirler,
 7. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 8. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 9. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 10. Diğer gelirler.

MADDE 12

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek adına bağış, aidat toplamak, banka hesaplarında işlem yapmak üzere kişiler Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilerek,bu kişiler adına yetki belgeleri hazırlatılır.

Yıllık bütçenin giderler çizelgesinde bölümler ve maddeler olarak gösterilen giderler, fatura, alındı belgesi ya da harcama tutanağına bağlanarak ve harcama yetkisine göre başkan veya yönetim kurulunun oluru alınarak yapılır.

Alındı ve harcama ile ilgili belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararıyla bastırılır. Dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak, bağış ve aidat kabul eder. Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

MADDE 13

GELİR VE GİDER İLE BORÇLANMADA USUL

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 14

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi ve/veya verilmesi, yönetim yerleri, müessese ve eklentilerine girme isteminin yerine getirilmesi zorunludur.

Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleşmesi için yürütülen faaliyetleri, defter, hesap ve kayıtları ve bu kayıtların mevzuata dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını altı ayda bir denetlenir. Denetim sonuçları rapor halinde Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula sunulur. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi belirlenen çalışma planına ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi gerçekleştirilmesi için denetleme kurulunun tetkiklerine esas olmak üzere yönetmelik çıkarılabilir.

MADDE 15

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 16

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilir. Genel kurul tarafından derneğin tüm mal varlığının nereye bırakılacağına genel kurul tarafından karar verilemezse, fesih tarihi itibari ile derneğin amacına en yakın ve en fazla üyeye sahip başka bir derneğe devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

Bir derneğin kapatılması için dava açıldıktan sonra, derneğin genel kurulu tarafından verilen fesih kararı, açılmış bulunan davanın yürütülmesine ve kapatma kararı verilmesi halinde doğacak hukuki sonuçlara engel olmaz.

Dağıtılmayı, genel kurulca verilecek karar üzerine ücreti ve giderleri artan paradan alınmak üzere Yönetim Kurulu veya dernek üyesi veya üyeleri yapar, artan varlıklar (para, mal ve haklar) derneğin amaçlarına en yakın bir vakıf veya bir derneğe verilir.

MADDE 17

LOKAL VE TESİS AÇMA

Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

MADDE 18

SANDIK KURMA

Dernek sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, risturn faiz veya, sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

MADDE 19

DEFTER VE KAYITLAR

Dernek, mevzuat doğrultusunda noterden veya İl Dernekler Müdürlüğü’nden onaylı tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca Yönetim Kurulu  kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.
a) Üye kayıt defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri, üyeliğe giriş tarihleri, giriş ödemeleri ile katılma payları yükümlülükleri bu deftere yazılır.
b) Karar Defteri: Yönetim Kurulunun kararları, tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altları Yönetim Kurulu üyelerince imzalanır.
c) Gelen ve giden yazılar defteri: Derneğe gelen ve gönderilen yazılar, tarih ve sayı sırasıyla bu deftere işlenir. Gelen yazıların asılları ve giden yazıların kopyaları dosyalarda saklanır.
d) Gelir ve gider defteri: Dernek adına alınan paralar, alındıkları yerler, alınma nedenleri ve ilişkin oldukları hesaplar ile harcanan paraların ödendikleri yerler, ödeme nedenleri ve ilişkin oldukları hesaplar bu deftere açık ve düzenli olarak işlenir.
e) Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir.
f) Alındı Belgesi Defteri: Maliye Bakanlığının yönetmelik ve tebliğlerine göre kullanılan ya da kullanılacak Alındı Belgelerinin serisi, başlangıç ve bitiş tarihleri ile no’ları, verildiği kişiler, verildiği ile alındığı tarihler, ilgililerin imzaları işlenir.

MADDE 20

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.