Yönetmelikler

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri Tüzük’te belirtildiği gibidir.

Görev ve yetkilerini aşağıdaki çalışma koşul ve esaslarına bağlı kalarak yerine getirir.

Yönetim Kurulu,

 1. Kanunun emrettiği asgari toplanma süresine uyduktan sonra gerekirse daha sık olarak toplantı tertip edebilir.
 2. Üyelerini önceden hazırlanan gündem, toplantı tarihi ve yeri konusunda yazılı olarak  bilgilendir. Yönetim Kurulu üyeleri ve toplantıda hazır bulunan dernek üyeleri toplantıya gündem maddesi önerebilir. Toplantı gündemi toplantıda hazır bulunan üyeler tarafından belirlenir.
 3. Toplantılarına SEYAD Başkanı başkanlık eder. Başkanın katılamadığı toplantılarda Başkan Yardımcısı, Başkan Yardımcısı’nın da bulunmaması durumunda Başkan’ın görevlendirdiği Yönetim Kurulu üyesi toplantının yöneticisi olur. Kararlar Yönetim Kurulu üyelerinin oy çokluğu ile alınır.  Yönetim Kurulu toplantıları tüm üyelere açıktır.
 4. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda sadece Yönetim Kurulu üyelerinin ve/veya ilgililerin katılacağı toplantı düzenleyebilir.
 5. Görüştüğü konular ve aldığı kararlar hakkında üyeleri yazılı olarak bilgilendirir.
 6. Aldığı kararların dernek müdürü, personeli ve veya ilgili komisyonlar tarafından icra edilmesini isteyebilir. Dernekler Kanunu’nun gerektirdiği kayıt ve evrakları eksiksiz muntazam ve zamanında tutar. Dernek çalışma komisyonlarında alınan tavsiye kararlarını, onaylaması durumunda Dernek karar defterine kaydeder ve icrası için ilgilileri görevlendirir. Yönetim Kurulu toplantılarına katılan üyeler görüşlerini açıkca belirtir. Görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlar bağlayıcıdır.

İş bu yönetmelik Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

Sektörel yayıncılık yapan gerçek kişiler, sektörel yayıncı firmaların aday göstereceği gerçek kişiler SEYAD’a Asıl Üye olabilirler.

 Asıl üye adayları,

 1.  SEYAD üyelerinden iki referans  gösterir.
 2.  SEYAD tarafından hazırlanan üye başvuru formunu ekleri ile birlikte tam ve eksiksiz olarak doldurur.
 3.  Üyeliğe başvuru ile beraber tüzükte belirten aidat ve giriş ödentisini dernek saymanlığına makbuz karşılığında yatırır.
 4.  Yayıncı olarak basın kanunu’nun gereklerine uygun bildirimi yerine getirmiştir. İlgili mevkute alındı belgesinin bir kopyasını üyelik başvuru ekinde SEYAD’a ibraz eder.
 5.  Dernek tarafından oluşturulan Tüzük, Derneğin Amaçları, Meslek İlkeleri, Etik Kurallar ve Yönetmelikleri  okur ve kabul etmiş olduğunu yazılı olarak beyan eder.
 6.  Asıl üye adayı yayıncı firmalar; Üye başvurusunda bulunurken, bir gerçek ismi aday olarak bildirir. Bir gerçek kişinin aidatı toplamı olan bedeli Dernek saymanlığına makbuz  karşılığında yatırır.  Adayların üyeliğe kabulü için; ilgili yayının veya yayınlarından birinin bir yıl içinde en az altı sayı yayımlanmış olması ve derginin bir yaşını tamamlamış  olması, yayıncı firmanın ve adayların  ana  uğraşısının yayıncılık olması şartı aranır. Bu şart dışında dergilerin yayın yaptığı alan ile ilgili olarak sınai ve ticari faliyette  bulunmaması gerekir. Eğer bir yayıncı kuruluşun doğrudan yayın  alanı ile  ilgili bir şirket tarafından editöryal bağımsızlığı ihlal edecek şekilde finanse edildiği kanati  uyanırsa o yayın başvurusu Asıl Üyeliğe  kabul edilmez.
 7.  Kurumsal yayıncılar SEYAD’a Asıl Üye olamazlar. Firma ve/veya dernek yayınlarını yayımlayanlar, ilgili yayın kuruluşunda çalışan gazeteciler SEYAD tüzüğünde tanımlanan  fahri üyelikten  yararlanırlar.

Üyelik başvurusunda bulunan adaylar hakkında SEYAD Yönetim Kurulu başvuruyu tüm üyelerine duyurur. Takip eden ikinci toplantısında adayı dinleyerek, adayın yayınlarını ve başvuru evraklarını inceledikten sonra karar verir. Kararını üye adayına ve dernek üyerelerine otuz gün içinde yazılı olarak bildirir. Red kararının bildiriminde gerekçe belirtir. Üyeliğe kabul edilmeyen üye adaylarının aidatları, giriş ödentileri ve bir kopyası Dernekte kalmak kaydıyla evrakları eksiksiz olarak iade edilir.

İş bu yönetmelik Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

Personel Yönetmeliği

 • SEYAD çalışmalarında süreklilik ve düzenlilik sağlamak amacıyla Dernek Müdürü ve/veya gerekli sayıda personel istihdam eder.
 • Dernek Müdürü ve diğer SEYAD personeli İş Yasasına göre istihdam edilir.
 • SEYAD gerekli gördüğü durumlarda üçüncü kişileri geçici olarak görevlendirebilir.
 • Personel maaşı asgari ücrete göre belirlenir.
 • Dernek Müdürü ve personeli Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir.
 • Verilen görevler bir aylık çalışma takvimi ve/veya belirlenen süre içinde yerine getirilmelidir.
 • Görevin sonuçları Yönetim Kurulu’na yazılı olarak rapor edilir.
 • Dernek Müdürü görevlerinden ve SEYAD  personelinin çalışmalarından Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

Dernek Müdürünün görev ve yetkileri

 1. Yönetim Kurulu’nu toplantıya davet etmek ve Yönetim Kurulu Başkanı’na ve Yönetim Kurulu üyelerine danışarak toplantı gündemini hazırlamak.
 2. Yönetim Kurulu tarafından tevdi edilen kararları uygulamak.
 3. Dernek bürosunu yönetmek, her türlü yazışmaları yapmak, bilgi ve istatistikleri toplamak, ilgili yayınları izleyip derlemek ve bunlar hakkında Yönetim Kurulu’na bilgi vermek.
 4. Dernek çalışmalarını izlemek ve gözetimi altında bulundurmak, bu konularda Yönetim Kurulu’na bilgi vermek.
 5. Dernek hesaplarının Dernek saymanının gözetiminde düzenli tutulmasını sağlamak.
 6. Üç ayda bir düzenlenecek bilanço ile mali durumu tespit etmek ve Yönetim Kurulu’na bilgi vermek.
 7. Üyelik aidatı ve başka gelirlerin zamanında tahsil edilmesini sağlamak.
 8. Dernek tüzüğünün diğer maddeleri ile verilmiş ve yönetmeliklerle verilecek yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.
 9. Yönetim Kurulu kararı ile derneği temsil etmek.
 10. Yukarıda yazılı olanlar dışında, Yönetim Kurulu tarafından verilen dernek işleriyle ilgili başka görevleri de ifa etmek.
 11. Yeni üye adaylarını tespit etmek. Yönetime sunmak. Görev verildiğinde adayları üyeliğe davet etmek.

Dernek müdüründe aranan şartlar;

 1. Dernek Müdürü’nün en az iletişim, işletme ve iktisat eğitimi almış olması istenir. İletişim fakültesi mezunu olması tercih sebebidir.
 2. Dernekler Kanunu ve ilgili basın mevzuatına vakıf ve sosyal çalışmaları yürütebilecek vasıflara sahip olmalıdır.
 3. Mesai saatleri içinde görevinin gerektirdiği şekilde iyi giyimli ve bakımlı olmalıdır.
 4. Yasadışı, yüz kızartıcı bir geçmişi bulunmamalıdır.
 5. İşe girişte; işe giriş işlemleri için gereken belge ve evrakları eksiksiz olarak Derneğe vermelidir.

İş bu yönetmelik Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

Komisyonların oluşması

 1. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerden gelen öneriler doğrultusunda çalışma yapılmasını istediği konularda Komisyon oluşturulmasına karar verir.
 2. Yönetim Kurulu üyelerinden birisini veya üyelerden konuyla ilgili bilgi tecrübe ve yeteneği olduğuna kanaat ettiği kişiyi Başkanlığı altında Komisyon oluşturmakta görevlendirir.
 3. Çalışma Komisyonlarına katılımda gönüllülük esastır.
 4. Hiç bir üye komisyonlarda çalışmaya zorlanamaz.

Komisyonların çalışması

 1. Komisyon Başkanı üyelere katılım çağrısı yapar. Arzu eden üyelerin katılımı ile Komisyon en az üç üyeden oluşur.
 2. Komisyon üyelerinin başka bir Komisyonda veya kurulda çalışma yapması komisyonda görev almasına engel değildir.
 3. Komisyon toplantılarına Komisyon Başkanı başkanlık eder.
 4. Komisyon toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya üyeleri bulunabilir.
 5. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda görevlendireceği Yönetim Kurulu üyesinin Komisyon toplantılarına başkanlık etmesini isteyebilir.
 6. Komisyon çalışmaları Yönetim Kurulu çalışma yönergesine uygun olarak işler.
 7. Komisyon toplantılarında zabıt tutulur ve alınan kararlar Yönetim Kurulu’nda değerlendirilmesi için Dernek Müdürüne yazılı olarak iletilir.
 8. Komisyonlar doğrudan Yönetim Kurulu’na karşı sorumlu ve bağlı olarak çalışırlar.
 9. Yönetim Kurulu gerekli görmesi ve üye desteği sağlaması durumunda Komisyonları fesih etme yetkisine sahiptir.

İş bu yönetmelik Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

Dernek bütçesinin hazırlanması ve onaylanması
Yönetim Kurulu her yılın Aralık ayında bir yıllık çalışma döneminin tahmini bütçesini hazırlar. Genel Kurul’un onayına sunar.

Dernek gelirleri;
Dernek gelirleri; üye adaylarından alınan giriş ödentisi, üye aidatları, bağış ve destekleme fonları ile oluşur.

Üye giriş ödentisi:
Üye adayları için giriş ödentisi yıllık aidattan az olamaz.Ödentinin belirlenmesinde Derneğin kuruluşundan bu güne kadar geçen sürede diğer üyelerin yaptığı aidat ödemeleri dikkate alınır. Ödemeler Dernek makbuzu veya banka hesabına dekont karşılığı yapılır. Banka dekontu Derneğe ibraz edilir.
Aidat:
Yıllık üye ödentisidir. Her asıl üye üye aidatını Şubat ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödemekle yükümlüdür. Ödemeler Dernek makbuzu veya banka hesabına dekont karşılığı yapılır. Banka dekontu Derneğe ibraz edilir.

Bağış
Dernek üyeleri derneğe makbuz karşılığı bağış yapmakta serbesttir .Üyelerin aidat dışında yaptığı her türlü nakti ve ayni yardım bağış kapsamındadır. Ayni bağışlar dernek demirbaşına kayıt edilir. Derneğe yapılan bağışlar alenidir ve bağış yapan kişi ve kuruma imtiyaz kazandırmaz, ayrıcaklık sağlamaz. Ödemeler Dernek makbuzu veya banka hesabına dekont karşılığı yapılır. Banka dekontu Derneğe ibraz edilir.

Destekleme gelirleri 
Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda üyelerinden veya üçüncü kişi ve kuruluşlardan destek alabilir. Destek konusu ayni ve nakti olabilir. Tek bir kişi veya kuruluştan alınan destek miktarı Derneğin tüm üyelerinin aidatlarının toplamının  iki katından fazla olamaz. Dernek destek gelirlerini bir proje gerçekleştirmek, kalıcılığı ve sürekliği sağlamaya yönelik olarak kabul eder.

Dernek giderleri;

Mutlak giderler
Personel maaşı, personel sigorta ve gelir vergisi ödemeleri, kira ve stopaj ödemeleri, haberleşme giderleri, ulaştırma giderleri, demirbaş ve sarf malzemesi alımlarıdır.

Olası giderler
Toplantı, konaklama ve seyahat giderleri, fuar katılımı ve sergileme giderleri, temsil ve tanıtma giderleridir.

İş bu yönetmelik Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.