Enerji ve Çevre

Enerji ve Çevre dünyası dergisi

2000 yılında yayın hayatına başlayan Enerji ve Çevre Dünyası dergisi; enerji politikaları, enerji teknolojileri, elektrik üretim teknolojileri ve sistemleri, alternatif enerji kaynakları hakkındaki teknolojik gelişmeler, yasal uygulamalar, petrol ve petrol ürünleri, kojenerasyon teknolojisi ve uygulamaları, otoprodüktörlük uygulamaları, jeotermal, kömür, biomas enerji sistemleri ve uygulamaları, madenler ve doğal enerji kaynaklarına, konutlardaki ve sanayi tesislerindeki kullanımlarda çeşitli yakıtların güncel maliyet karşılaştırma tablolarına yer veren bir içerikle yılda sekiz sayı olarak yayımlanmaktadır.

Energy and Environment world magazine

Enerji ve Çevre Dünyası magazine, which started its publishing life in 2000; energy policies, energy technologies, electricity generation technologies and systems, technological developments about alternative energy sources, legal practices, petroleum and petroleum products, cogeneration technology and applications, autoproducer applications, geothermal, coal, biomas energy systems and applications, mines and natural energy resources is published eight times a year with a content that includes current cost comparison tables of various fuels for use in residential and industrial facilities.

http://www.enerji-dunyasi.com/

http://www.enerji-dunyasi.com/edergi/6/156/index.html