E-BELEDİYE DERGİSİ

https://www.ebelediye.info/flip-flop-arsivi?year=2020 

 

İçerik : İmar / sağlık / eğitim-kültür / çevre / trafik / temizlik / güvenlik, ulaşım / yerleşim / stratejik plan / performans ölçüt ve ölçümleri / analitik bütçe/ en iyi uygulamalar dosyaları. Belediyecilik konusundaki uluslararası ve ulusal sempozyumlar, kongreler, seminerler, paneller, forumlar, fuarlar ve sergilerin haber, duyuru ve izlenim yazıları. Doğa / insan / Gelecek Dostu / Geri Dönüşümlü Teknolojiler/ Bilişim-iletişim Teknolojileri / e-Teknoloji tanıtımları. Dünyada ve Türkiye’deki başarılı yerel yönetim tanıtımları, çeviri yazılar, yerel yöneticilerle yapılan söyleşiler

 

Hedef Kitle: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki yerel yönetimlerin, yerel yönetim birliklerinin, merkezi idarenin ilgili birimleri, AB sürecinde yeniden yapılanmasında aktif rol alan kanaat önderleri ve yetkilileri, Belediyelere ürün ve hizmet sunan kurum ve kuruluşlar-tedarikçiler, TMMOB Mimarlar Odası, şehir Plancıları, inşaat Mühendisleri, Çevre Mühendisleri, Kimya Mühendisleri ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odaları, Belediyelere hizmet sunan nitelikli inşaat – taahhüt kuruluşları, Mühendislik – mimarlık – müşavirlik ve proje alanında hizmet veren kuruluşlar.

 

Sahibi

Asrin Bakır Gerçek – asrinbakir@dogayayin.com 

 

Sorumlu Yazı işleri Müdürü

Oya Bakır – oyabakir@dogayayin.com 

 

Genel Yayın Yönetmeni

Gökçen Parlar Ünal – gokcenparlar@dogayayin.com  

 

Yazı İşleri Müdürü

Nihan Kolçak – nihankolcak@dogayayin.com   

 

Reklam Grup Başkanı

Asrin Bakır Gerçek  – asrinbakir@dogayayin.com 

 

Reklam Müdürü

Emin Deniz Demirek – denizdemirek@dogayayin.com  

 

Reklam Servisi

Melih Büçge – melihbucge@dogayayin.com

 

Periyodu :   İki ayda bir (yılda 6 sayı)

 

Tirajı : 4.000 (net)

 

E-BELEDIYE MAGAZINE

https://www.ebelediye.info/flip-flop-arsivi?year=2020 

 

Content : The Content of e-Belediye Magazine is; development and establishment of public facilities / health / education-culture / environment / traffic / cleaning / security-access / settlement / strategic planing / performance measurements and criterias / analytical budget / the best application files. News, announcements and impression writings about city governing business taken from national and international symposiums, assemblies, seminaries, panel discussions, forums, fairs and exhibitions.Nature / Human being / Futuristic / Recycling technologies / Information and communication technologies / e-technology introductions. Introduction of successful local administrations in all over the world and in Turkey / translations / interviews with municipal administrators.

 

Target Group: E-Belediye Magazine defines its target group as conviction leaders and authorities which have an active role in reconstruction through EU process, related units of central administrations, municipal administrations and municipal administration associations within the borders of Republic of Turkey. Suppliers-institutions and establishments that offer service and products to the Municipalities. Chamber of Architects (TMMOB), Urban Planners, Chambers of Construction Engineers; Environmental Engineers; Chemical Engineers; Map and Cadastrate Engineers. Construction and commitment institutions that offer service to the Municipalities. Institutions that serves in architecture-consultancy project fields.

 

Owner

Asrin Bakır Gerçek – asrinbakir@dogayayin.com 

 

Managing Editor

Oya Bakır – oyabakir@dogayayin.com 

 

Editor in Chief

Gökçen Parlar Ünal – gokcenparlar@dogayayin.com  

 

Editor

Nihan Kolçak- nihankolcak@dogayayin.com 

 

Head of Advertising Group 

Asrin Bakır Gerçek – asrinbakir@dogayayin.com

 

Advertising Manager

Emin Deniz Demirek – denizdemirek@dogayayin.com

 

Advertising Dept.

Melih Büçge – melihbucge@dogayayin.com 

Period : Every 2 months (6 issues in a year)

 

Circulation : 4.000 (net)