2016 Faaliyet Raporu

SEKTÖREL YAYINCILAR DERNEĞİ
2016 YILI FAALİYET RAPORU

SEYAD GENEL KURUL GÜNDEMİ

GÜNDEM

 1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu
 2. Kongre Başkanlık Divanı seçimi
 3. Gündem hakkındaki değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve kabul edilen önerilerle gündemin son şeklinin bağlanması
 4. Önceki dönem faaliyet raporu ile gelir ve gider bilançosunun beyan edilmesi ve onanması
 5. Önceki dönem denetim kurulu raporlarının okunması
 6. Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması
 7. Dilek, görüş ve öneriler
 8. Kapanış

Tarih: 25 Ocak 2017 / Saat: 15:30 – 18:30
Yer: Yapı-Endüstri Merkezi
Adres: Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No: 12/430 Şişli/İstanbul
Tel: 0212 266 70 70

2016-2017 DÖNEMİ DERNEK ORGANLARI LİSTESİ

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

Gülçin İpek
Başkan
Yıldırım Söylemez
Genel Sekreter
Mesut Kul
Sayman
Asrin Bakır Gerçek
Üye
Vedat Gökçe
Üye

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Ahmet Pelit
Kenan Anıl
Melis Üstün
Eylem Öcal
Nurten Berberoğlu

DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

İsmail Ceyhan Vahit
Mahmatlı İlker Altun

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Yüksel Kaya
Nesip Uzun
Mustafa Aslan

FAALİYETLER

SEYAD, Sektörel Yayıncılık yapan fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişilerin haklarının korunması, sosyal haklarının temini ve yardımlaşma için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla 2000 yılında kurulmuştur.

Üyeler arasındaki iletişim, koordinasyon ve ortak fayda prensiplerini hayata geçirmek amacıyla kurulmuş olan SEYAD’ın temel amacı, Sektörel Yayıncılık yapan kişi/kuruluşlar arasında bilgi alışverişi ve dayanışmayı sağlamak, ortak yarar paydasında güçbirliği oluşturmaktır.

Yeni dönemde de öncelikle SEYAD’ın 16 yıldır yürüttüğü faaliyetlerin sürekliliği esas alınacaktır. Bunlar sırasıyla:

 

 1. Sektörel Yayıncılık yapan kişi/kuruluşların üçüncü şahıslara karşı, ulusal ve uluslararası platformlarda Mesleki Temsil hakkını icra etmek,
 2. Sektörel Yayıncılığın diğer yayıncılık türleri ile benzer ve/veya ortak özelliklerini ve/veya farklılıklarını belirlemek, sorunlarına odaklanarak çözümler aramak,
 3. Meslek ilkeleri ve etiğini tanımlayarak, uygulanmasıyla ilgili disiplini tesis etmek,
 4. Sektörel Yayıncılığın ürettiği toplumsal ve ekonomik yararın tanıtımını seminerler, paneller, basılı organlar vb. aracılığıyla yaparak gelişmesine hizmet etmek,
 5. Sektörel Yayıncılık yapan kişi/kuruluşların ölçeklerinden veya kaynak ayırabilme gibi kısıtlarından doğan eksikliklerin telafisine yönelik olarak, müştereken, Pazar AR-GE, Organizasyonel AR-GE ve Dağıtım Kanalları AR-GE’leri gibi alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
 6. Yine kaynak israfını önlemek ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla bu alanda eğitim çalışmaları, kurslar, seminerler düzenlemek, meslek içi eğitim programları oluşturmak,
 7. Yabancı meslek organizasyonlarına üye olmak ve ulusal ve uluslararası faaliyetlerde eşgüdüm sağlamak,
 8. Aynı alanda yayın yapan gruplar arasında alt komisyonlar oluşturarak alt sektör bazlı sorunlara çözüm aramak ve geliştirici faaliyetler yürütmek,
 9. Üyeleri arasındaki sosyal iletişimin ve bilgi alışverişinin sağlanabilmesi adına etkinlikler düzenlemek.

 

SEYAD yönetimi 2016 yılında aşağıdaki konulara odaklanmıştır:

HEDEF: SEYAD’ın yarı resmi bir statü kazanması yönünde girişimlerde bulunmak.

Kitap yayıncılığında uygulanan YAYINCILIK SERTİFİKASI uygulamasının dergi yayıncılığında da etkin kılınması yönünde girişimlerde bulunmak. Bu konu SEYAD’ın yarı-resmi bir statü kazanmasıyla mümkün olacaktır. Yeni dönemde araştırması yapılacak konuların başında gelecektir bu konu.

SONUÇ: YAYBİR hukuk müşaviri konuya sıcak baktı ve görüşmeler devam ediyor. Yanıt bekliyoruz.
HEDEF: SEYAD’ın alanında bir otorite olarak algılanabilmesi için SEKTÖREL YAYINCILIK alanında eğitimler düzenlenmesi.

Eğitimler özel bir üniversitenin işbirliğiyle Sektörel Yayıncılık ve Editörlük Eğitimi/ Atölyeleri şeklinde düzenlenecektir. Katılım bedelli olacaktır. Gelir, ilgili üniversite ve SEYAD arasında paylaşılacaktır. Eğitimler, yayıncıların sektör dışından ve yetiştirilmek üzere aldıkları, bu alandaki deneyimi yetersiz olan personeli için

ve ilgili sektörlerden müh.-mimar vb. meslek profesyonellerinden sektörel yayıncılık alanında uzmanlaşmak isteyenler için bir mesleğe giriş paketi olarak programlanacaktır.

SONUÇ: Özyeğin Üniversitesi Dekanı Orhan Hacıhasanoğlu ile görüşüldü. Proje onaylandı. 2017 yılında eğitim içerikleri oluşturulup YEM desteği ile eğitimlere başlanması planlanmakta. Eğitimler YEM’de gerçekleştirilecek. İletişim konusunda YEM başta olmak üzere tüm üyeler ve üniversite duyuru desteği verecek.

Eğitimcileri ve eğitim programını SEYAD belirleyecek. Elde edilen gelir Özyeğin Üniversitesi ve SEYAD arasında paylaşılacaktır.
HEDEF: Deneyim aktarımı toplantıları düzenlemesi.

Bu toplantılar sektör dışından ihtiyaç duyulan konularda, sözgelimi/örneğinHukuk, Görsel İletişim Tasarımı, Matbaacılık, Dijital Tasarım, vb. alanlarda, konularında uzman profesyonellerin hem deneyimlerini paylaştıkları hem de merak edilen soruları yanıtladıkları kısa paneller şeklinde düzenlenecektir.

SONUÇ: Bu kapsamda;

ETKİNLİK 1
6502 Sayılı Tüketicinin Korunmasına İlişkin Kanun’un meslektaşlarımızı oldukça ilgilendiren 61. Maddesi ve buna bağlı, 10 Ocak 2015’te yürürlüğe girmiş olan “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği”, Reklam Kurulu, Örtülü Reklam Yasağı, Konu ile İlgili Uygulamalar hakkında bilgilendirici bir toplantı üyelerimizin katılımıyla dernek merkezimizde 18 Ağustos 2016 Perşembe günü saat 10:00’da düzenlenmiştir.

Tarih: 18.08.2016  Yer: Yapı-Endüstri Merkezi  Saat: 10:00-12:00

Konuşmacılar:
Oğuz Şahin – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketiciyi Koruma ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Reklam Dairesi Başkanı

Hakan Güldağ – TOBB Medya ve İletişim Meclisi Başkanı , “Reklam Kurulu” Üyesi, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Vahap Munyar – TOBB Medya ve İletişim Meclisi Başkan Yardımcısı,

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı

ETKİNLİK 2

Konu: Yayıncıların İş Süreçlerinde Hukuki Risklerin ve Yükümlülüklerinin Tespiti,

Hukuki ve Cezai Koruma

(Aynı toplantıda PTT yetkilileri üyeleri dağıtım hizmetleri konusunda bilgilendirmek amacıyla ağırlanmıştır.)

Konuk: Av. Abdullah Egeli – Yayıncılar Meslek Birliği Hukuk Danışmanı Eğitimlerin

HEDEF: SEYAD’ın İTO’nun Basım Yayın Meslek Komitesi’ne katılımı

SONUÇ: Basım Yayın Meslek Komitesi’nde SEYAD’ı iletişim ve bilgi sürekliliğini sağlamak amacıyla geçmiş yıllarda olduğu gibi yine Sayın Asrin Bakır Gerçek’in temsil etmesi kararlaştırılmış ancak herhangi bir toplantı gerçekleştirilmemiştir. Bu nedenle biz kendi imkânlarımızla YEM’deki etkinliği düzenleme kararı aldık ve üyelerimizi bilgilendirme amaçlı bu toplantıyı gerçekleştirdik.

HEDEF: Etkinliklerin ve temsiliyette sağlanan görünürlüğün yeni üye kazanımı açısından teşvik edici olacağı öngörüldüğünden özel bir çalışma düşünülmemektedir.

SONUÇ: Yeni üye kazanımı konusunda özel bir çalışma yapılmamıştır.

Meslekle bağlantılı dernek ve örgütlerle ilişkiler
HEDEF: Sektörel Yayıncılık mesleği ile ilgili; Ekonomi Basını ile ilgili dernekler, Halkla İlişkiler, Reklamcılar, Basın, İletişim Danışmanlığı, Reklam Verenler vb. dernek ve organizasyonlarla işbirlikleri ve temaslar kurmak, gerek bu platformlarda SEYAD’ın tanınırlığını artırmak, gerekse müşterek aktiviteler organize etmek gibi faaliyetler yürütülecektir. İlk uygulama YEM’de düzenlenmesi planlanan “Örtülü Reklam Yasası” konulu bilgilendirme toplantısıdır.

SONUÇ: Gerçekleştirildi.

Sektörel Yayıncılık Alanındaki Dijital Uygulamalar
Bu konuda geçmiş yıllarda platform vb. denemeler yapılmış ancak sonuç alınamamıştır. Yeni dönemde konunun üyelere yönelik düzenlenecek eğitimler ve deneyim paylaşımı toplantılarıyla desteklenmesi öngörülmektedir.

Basın ve Halkla İlişkiler
SEYAD çalışmalarının dernek içinde ve dışında etkin bir şekilde duyurulmasını sağlamak, SEYAD’ın itibarını güçlendirecek basın ve halkla ilişkiler çalışmalarını sürdürmek için yukarıda sıralanan etkinlik ve eğitimler araç olarak kullanılacaktır.

SONUÇ: Ancak üyelerin ilgisi olmadan görünür olmak, ses getiren etkinlikler düzenlemek pek olası görünmemektedir. Katılım ve katkılarınızı esirgemeyiniz.

Diğer işler
1            Teknik Yayıncılık’tan Süleyman Bulak istifasını iletmiş ve üyeliği sonlandırılmıştır.

2            Nisan ayında üye kartları basılıp asil üyeler ve talep edilen personel adına basılıp teslim edilmiştir.

3            SEYAD reklam tasarımları Asrin Bakır Gerçek tarafından üyelere iletilmiş ve yayımlanması istenmiştir.

4            PTT ile üyeler için avantaj sağlayacak bir protokol düzenlenmiş ve uygulaması takip edilmiştir.

5            Sosyal Ağ hesapları Mesut Kul tarafından aktif hale getirilmiştir. Web sitesinin yeni arayüzüyle iletişime başlanacaktır.

6            Dernek web sitesi güncelleme çalışmaları başlamıştır.

Özetle
2017 yılında aşağıdaki genel stratejik hedeflerin dışında;

•              Web sitesinin tamamlanması, sosyal medya hesaplarının üye dergilerini öne çıkaracak bir stratejiyle yönetilmesi,

•              Eğitim ve deneyim paylaşımı toplantılarına yüksek üye katılımıyla devam edilmesi,

•              Üniversite işbirliğiyle sektörel yayıncılık eğitimi sertifika programının başlatılması,

YAYBİR üzerinden SEYAD üyelerine farklı avantajlar sağlanması ve sektörel yayıncılık sertifikasıyla yeni üye kazanılması hedeflenmiştir.