2015 Faaliyet Raporu

SEKTÖREL YAYINCILAR DERNEĞİ
13. DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BAŞKANDAN

Sayın Üyelerimiz,

SEYAD, 12 Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirdiği 14.Olağan Genel Kurulu ile belirlediği 2014-2015 Dönemi Yönetim Kurulu’nun göreve başladığı günden bugüne (20 Şubat 2015) kadar gerçekleştirilen faaliyetler ve bilgi edinmenizde, görüşünüze başvurulmasında yarar görülen hususlar hakkında; e-posta yoluyla, internet sitemiz üzerinden, toplantı veya seminerlerimizde sistematik olarak bilgilendirildiniz. Dönemiçerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerimiz, bu rapor içerisinde de özetlenerek ayrıca bilgilerinize sunulmuştur.

Programa alınan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sürecinde özverili çalışmaları için Yönetim Kurulumuzun Genel Sekreteri Kenan Anıl, Saymanı Yıldırım Söylemez, Üyeleri Vedat Gökçe ve Gülçin İpek’in yanı sıra, bilgisini, zamanını, emeğini esirgemeyen üyemiz Ahmet Pelit’e, üyemiz Mustafa Aslan ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat Köse’ye, şirketimin ISO Kalite Yönetim Müdürü Özlem Öztürk Kolat’a ve SEYAD Kurucu Başkanı İsmail Ceyhan’a tüm SEYAD üyeleri ve şahsım adına teşekkür ederim.

Bu raporda bilgi ve değerlendirmelerinize sunulan çalışmaların, SEYAD’ın gelecek dönem çalışmalarına da yön vereceğine, dinamizm kazandıracağına inanıyoruz.  Üyelerimizin faaliyetlerimize destekleri ve katılımlarının artması, SEYAD’a amaçları doğrultusunda hız kazandıracak, daha az zamanda daha çok mesafe kat edilebilecektir.  SEYAD’ın başarılı bir meslek örgütü olarak yol alabilmesi için, tüm SEYAD üyesi yol arkadaşlarımızın bizlerle bilgi, görüş, öneri ve eleştirilerini paylaşmasını bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Asrin BAKIR GERÇEK
SEYAD Yönetim Kurulu Başkanı

20.Şubat.2015

GÜNDEM

1.  Açılış, yoklama ve Saygı duruşu
2.  Kongre Başkanlık Divanı seçimi
3.  Gündem hakkındaki değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve kabul edilen önerilerle gündemin son şeklinin bağlanması
4.  Önceki dönem faaliyet raporu ile gelir gider bilânçosunun beyan edilmesi ve onanması,
5.  Önceki dönem denetim kurulu raporların okunması,
6.  Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,
7.  Dilek, görüş ve öneriler
8.  Kapanış.

Tarih-Saat : 20 Şubat 2015  /Saat: 15.30–18.30

Yeri : YAPI ENDÜSTRİ MERKEZİ

Adresi : Fulya Mh. Yeşilçimen Sk. No:4/430 (Polat Kulesi Yanı) Fulya İSTANBUL

Tel : 0212 266 70 70

2014-2015 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Asrin Bakır Gerçek  –  Başkan,

Kenan Anıl            –  Genel Sekreter

Vedat Gökçe          – Sayman

Gülçin İpek            – Üye

Yıldırım Söylemez   – Üye

2014-2015 YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Ahmet Pelit, Mustafa Aslan, Metin Şendil, Vahit Mahmatlı Süleyman Bulak;

2014-2015 DENETLEME KURULU ASİL ÜYELERİ

İsmail Ceyhan İlker Altun Yüksel Kaya;

2014-2015 DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ

Nesip Uzun İrfan Tıraş Eylem Öcal

1. SEYAD – TOBB Medya ve İletişim Meclisi Toplantıları Çalışmaları

2010 yılı itibarıyla SEYAD’ın da üyesi bulunduğu TOBB Medya ve İletişim Meclisi, basın-yayın, reklamcılık ve halkla ilişkiler, genel başlığı ile iletişim dünyası için kritik öneme sahip yasa ve yönetmeliklerin, uygulamaların tartışıldığı, yeni düzenleme taslaklarının istişare edildiği, bunun neticesinde sektörün menfaati doğrultusunda büyük katkıların sağlandığı önemli bir platformdur. SEYAD’ın iletişim sektörü gündemini tartışan ve karar alma mekanizmasına önemli rol oynayan bu platformun içinde aktif olarak yer alması; SEYAD’ın görüş, talep ve önerilerini dile getirmesi, TOBB Medya ve İletişim Meclisi tutanak ve raporlarında bunların yer almasının sağlanması, SEYAD için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle Ankara ve İstanbul’da yapılan TOBB Medya ve İletişim Meclisi toplantılarının, çalıştaylarının tamamında SEYAD, Yönetim Kurulu Başkanı ile temsil edilmiştir. SEYAD görüş ve talepleri dile getirilmiş, tutanak ve raporlarda yer alması sağlanmıştır. Meclis çatısı altında ele alınan konular ve alınan kararlar konusunda SEYAD üyeleri düzenli olarak bilgilendirilmiştir.

19 Aralık 2013 – Ankara:

Toplantı gündeminde; meslek standartları ve BYEGM (Basın ve Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü) konusunda Daire Başkanı Ali Güneş’in bilgilendirilmesi, Reklam Kurulu’nun yapısı ile ilgili son durum hakkında Reklam Kurulu Başkanı Ramazan Ersoy’un açıklaması, Sektör Raporu hakkında görüş alışverişi yer aldı.

Toplantıda öne çıkan başlıklar:

  • BYEGM’nin 500 bine yakın fotoğraftan oluşacak arşivinin korunması ve kamuoyuyla paylaşılabilmesi için bir yazılım yapıldığı, web ara yüzünün tamamlanmasının ardından arşivin kullanıma açılacağı bildirildi.
  • Basın kartları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılacağı ve başvuru süreci ile ilgili bilgi verildi.
  • Türkiye’de medya sektörüyle ilgili güncel verilere ulaşılabilmesi için BYEGM “Türkiye Medya Veri Tabanı” projesi çalışmalarına başlandığı bildirildi. (Konuyla ilgili SEYAD faaliyeti için Bkz.Sayfa X)
  • Mesleki Yeterlilik Kurumu ve BYEGM arasında, basın sektöründe Ulusal Meslek
  • Standartlarının belirlenmesi protokolü doğrultusunda belirlenen 10 meslekten 5’i için
  • 2014’te diğer 5’i için 2015 yılında çalışmaların yapılacağı belirtildi.
  • Reklam Kurulu Yönetmelik Taslağı ve Promosyon Uygulamaları Yönetmelik Taslağı hakkında bilgi verildi. Sektörel Yayıncılığı yakından ilgilendiren maddeler konusunda SEYAD, toplantı esnasında sözlü ve toplantı sonrasında yazılı görüş bildirdi, bu hususta kurulan “Örtülü Reklam Konusunda Çalışma Grubu” içinde yer aldı, grubun çalışmalarına katkı sağlayabilecek Türkçe ve İngilizce dökümanları paylaştı.

(Bu toplantı tarihinde SEYAD Yönetim Kurulu Başkanı Nesip Uzun’un iş programındaki yoğunluk nedeniyle, SEYAD Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Asrin Bakır Gerçek toplantıya katılmıştır).

14 Ocak 2014 – Ankara

Toplantı gündeminde; “Örtülü Reklam” konusunda Çalışma Grubu Toplantısı, Sektör Raporu hakkında görüşme, İnternet Medyası hakkında görüşme yer aldı.

Toplantıda öne çıkan başlık:

28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yer alan “Örtülü Reklam” Çalışma Grubu, özellikle Kanun’un 61.maddesinin 4.fıkrasının tanımı üzerinde duruldu: “Reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin yazı, haber, yayın ve programlarda, mal ve hizmete ilişkin isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil ve ifadelerle ticari unvan veya işletme adlarının reklam yapmak amacıyla yer alması ve tanıtıcı mahiyette sunulması örtülü reklam olarak kabul edilir. Her türlü iletişim aracında sesli, yazılı ve görsel olarak örtülü reklam yapılması yasaktır”. Bu maddenin değiştirilmesine yönelik Kanun teklifi verilmesi için çalışma yapılmasına, bu Kanunun uygulanmasına yönelik çıkarılacak ikincil mevzuatın hazırlık aşamasında etkin olarak yer alınmasına, maddenin uygulanmasının daha esnek hale getirilmesini sağlayacak mevzuat için çalışma yapılmasına karar verildi.

13 Şubat 2014 – İstanbul

Toplantı gündeminde; Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası Sorun ve Çözüm Önerileri vardı. Toplantıda; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan düzenlemeler, ajansların KDV sorunu, SPK’nın “piyasayı bozucu etki” değerlendirmesinin objektifliği, dağıtım örgütlenmesine yönelik sorunlar ele alınarak, tanım, çözüm önerisi ve ilgili olabilecek kurumlar saptandı.

24 Ekim 2014 – İstanbul

“Örtülü Reklam Çalıştayı”nda Gümrük ve Ticaret Bakanlığından Oğuz Şahin, Örtülü Reklam Mevzuatı hakkında bilgi verdi. TEPAV’dan Bilgi Aslankurt, Örtülü Reklamda dünya örneklerini anlattı. Günün ikinci yarısında ise konuyla ilgili grup çalışmaları yapıldı.

Reklamların editoryal içerikten ayırt edilmesine yönelik 5.madde, 9. maddedeki Genel Esaslar’ın; “Ticarî iletişim, medya hizmet sağlayıcının editoryal bağımsızlığını ve program içeriğini etkileyecek şekilde kullanılamaz” şeklinde düzenlenmiş olan 5.fıkrası, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Ticari Reklam ve İlanlar” başlıklı 16. maddesinin 2. fıkrasında yer alan; “Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici reklam ve ilanlar ve örtülü reklam yapılamaz” ifadeleri yoğun olarak tartışıldı.

11 Kasım 2014 – Ankara

Örtülü Reklam Çalıştayı’nın devamı niteliğindeki toplantıda “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmelik Taslağı’nda Örtülü Reklam ile ilgili madde ve fıkraların tartışılması”na devam edildi. Yönetmelik Taslağının en tartışmalı konularından birisi de 24.Maddenin 2.fıkrası oldu: “Bir reklam ile aynı zemin veya yakın zaman aralığında yayımlanan bir yazı, haber, program veya yayın içeriğinde, reklamdan beklenen olağan etkinin arttırılması amacına yönelik ifade ve görüntülere yer verilemez”.

10 Ocak 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmelik”te, SEYAD’ın da yer aldığı Örtülü Reklam Çalışma Grubu’nun çabalarıyla sektörümüz lehine kazanımlar elde edilmiştir. Sakıncalı bularak itiraz ettiğimiz hangi maddelerin kaldırıldığı konusunda üyelerimiz, 13 Ocak

2015 tarihinde e-posta yolu ile bilgilendirildi.

Gelecek gündem başlıklarına örnekler:

2015 yılı TOBB Medya Meclisi çalışmalarının gündeminde “Örtülü Reklam” tartışmaları devam edecek ve maddenin bütünüyle kaldırılmasına çalışılacak.

Mesleki eğitimler konusunda Mesleki Yeterlilik Kurumu ile çalışmalar yapılacak. Konuyla ilgili SEYAD’ın önerisi olan medya türlerine/mecralara ve çalışma süreçlerine tanımlar getirilmesi konusu da söz konusu eğitim çalışmaları kapsamında değerlendirilebilecek.

Örtülü Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar konusunda TOBB Medya ve İletişim Meclisi, temsil edilen tüm meslek örgütleri üyelerine yönelik bilgilendirici toplantı düzenleyecek. SEYAD üyelerine söz konusu toplantı tarihi/yeri bildirilecek.

2. Dernek SGK Borcunun Yapılandırılarak Nakit olarak Ödenmesi

2013 yılı Ekim ayında işten çıkan dernek personelimiz Elif Aydoğdu’nun ödenememiş bulunan SGK pirimlerinden ve yasal faizlerinden kaynaklanan borç, 2014’ün Ocak ayı itibarıyla 10.500 TL civarında bir meblağa ulaşmış bulunmaktaydı. Bu borcun ödenebilmesi için öncelikle tahsil edilememiş bulunan üye aidatlarının tahsili ile dernek personeli, telefon, ulaşım, toplantı, kırtasiye gibi pek çok ödeme kaleminin SEYAD masraflarından çıkarılması yolu ile tasarruf yapılması yoluna gidildi. Bu yolla gereken para temin edildi. SEYAD’a bedelsiz olarak hizmet veren Mali Müşavirimizin tavsiyesi ile SGK’ya yapılacak ödeme bir müddet SEYAD banka hesabında bekletilerek Eylül ayında yürürlüğe giren Torba Yasa kapsamında SGK’ya müracaat edildi, “Borç Yapılandırılması” başvurusunda bulunuldu. Bu süreç sonunda 2014’ün Aralık ayı içinde, anaparanın üzerinde yeniden faiz yükü bulunmaması için tek seferde 8.731 TL ödemek suretiyle SEYAD’ın SGK borcu tamamen kapatıldı.

3. Örgütsel Gelişime Yönelik Çalışmalar; Toplantılar, Seminerler, Projeler

Seyad Stratejik Plan Arama Toplantısı

SEYAD Yönetim Kurulu olarak, Şubat 2014’ten bu yana sürdürdüğümüz görevimiz sırasında, üye kuruluşlarımızdan zaman zaman mesleğimizle ilgili sıkıntılarımıza çözüm bulma, fırsatlar yaratabilme, tehditlerin farkında olabilme, bilgilendirme talepleri gibi çeşitli geri bildirimler aldık. Bütün bunları, üye meslektaşlarımızla bir araya gelerek belli başlıklar altında toplayıp, bu konuları birer proje ve hedef olarak birlikte belirlemek ve belirlenen  her bir projeyle ilgili iş planı, zamanlama ve kaynak oluşturarak birlikte çalışabileceğimiz bir “Arama Toplantısı” yapmaya ihtiyaç duyduk. Bunun için 23 Aralık 2014 Salı günü Yapı Endüstri Merkezi’nde “SEYAD Stratejik Plan Arama Toplantısı”nı gerçekleştirdik. Toplantıya SEYAD üyelerinin yüksek oranda katılımı sağlandı. Toplantıda SEYAD’ın yakın dönemdeki faaliyetleri, ilgili kurum, dernek ve organizasyonlarla temasları hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Asrin Bakır Gerçek üyeleri bilgilendirdi.

Birinci bölüde ele alınacak konular belirlendi. Bu konular; kurumsal temsil ve tanınırlık, üye sayısının artırılması, mesleki eğitim çalışmaları, haksız rekabet, sektörel yayıncılığın prestijinin artması, SEYAD üyelerinin deneyimlerini paylaşabilecekleri ortamın hazırlanması ve iletişim fakültelerinden stajyer temini başlıklarını taşıdı. Çözüm önerilerinin tartışıldığı ikinci bölümde ele alınan ilk konu kurumsal bilinirliğin artırılması oldu. Bu doğrultudaki öneriler arasında; KOSGEB, BYEGM, İTO, TOBB Medya Meclisi, Basın İlan Kurumu, TÜHİD, RVD, Fuar Yapımcıları Derneği, TÜİK gibi kuruluşlara yüz yüze görüşmelerle temasa geçilmesi ve var olan temasların sürdürülmesi, İletişim Fakülteleri ile temasa geçerek programlarına sektörel yayıncılık hakkında dersin konulmasına çalışılması, medya satın alma ajanslarına yönelik sektörel yayıncılığı tanıtan bültenlerle ve/veya tanışma daveti gibi etkinliklerle, LinkedIn sosyal medya platformunda oluşturulacak bir grup yolu ile iletişime geçilmesi, sektörel yayıncılıkla ilgili tanıtım kiti hazırlanarak ilgili örgütlere iletilmesi, dijital formatının sosyal medyada paylaşımının sağlanması, fuarlarda sadece SEYAD üyeleri için SEYAD sabit raflarının yer almasının sağlanması yer aldı.

Üye sayısının artırılmasına yönelik olarak; üye olacak yayın kuruluşlarının saptanması, bir tema başlığı altında düzenlenecek bir toplantıda bir araya gelinmesi, üye aidatlarının ve ödeme şekillerinin gözden geçirilerek taksitli ödeme olanağının sağlanması önerildi. Belirlenen birkaç yayıncı firma ile temasa geçilmesi konusunda görev dağılımı yapıldı.

Meslek içi eğitim konusunda yılda iki kez olmak üzere reklam satış ekiplerine yönelik olarak eğitimlerin düzenlenmesi ile ilgili onursal üye İsmail Şen’in görev almasına karar verildi. Bununla birlikte ilan veren kuruluşların kurumsal iletişim sorumlularının yazı işleri ile sağlıkla çalışabilmelerine yardımcı olacak bilgilendirmelerin yapılması, sektörel yayıncılığın yeni açılımları, iş süreçleri konularında bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanabilecek üyeler arası toplantıların düzenlenmesi önerileri gündeme geldi.

Haksız rekabet konusunda Reklam Verenler Derneğinin tiraj denetimi için bağımsız bir kurum oluşturma girişimleri olduğuna dair bilgi verildi, SEYAD’ın üyelerine ait dergilerin tirajlarının denetleyebilmesi için bir uygulama modeli üzerinde görüş alış verişlerinde bulunuldu.

Gelecek eylem planı içinde; BYEGM tarafından SEYAD üyelerine basın kartları konusunda verilecek brifing için tarih saptanması, Nice Yayıncılık’tan Eylem Öcal ile Maya Basın Yayın’dan Vahit Mahmatlı’nın LinkedIn grubunu oluşturmak üzere görev alması, onursal üye İsmail Şen, B2B Medya’dan İsmail Ceyhan, Maya Basın Yayın’dan Vahit Mahmatlı ve Ajans Mik’ten Ahmet Pelit ile oluşan çalışma grubu tarafından SEYAD tarihçesinin 2015 Ocak ayı sonuna kadar hazırlanması kararları yer aldı.

Toplantıya katılan üyeler, yapılan arama toplantısının SEYAD’ın gelecek stratejik eylem planına ışık tutacağı görüşünü paylaştılar.

Türkiye Genelinde Sektör Dergilerinin Envanterinin Çıkarılması

Çalışmaları:

TÜİK ve BYEGM ile yapılan ve Türkiye’deki Basılı Sektörel Dergi’lerle ilgili bilgileri istediğimiz talebimizi, TÜİK, her yıl basına doldurttuğu “Yazılı Medya Araştırması” olmasına karşılık, dolduran firma bilgilerini paylaşma yasağı olduğundan olumsuz yanıtlamıştır. BYEGM ise, web sitesinde dahi yer verilmediğini belirttiğimizde, kendileri de bu bilgileri web sitesine girme konusunda şu an personel ve yayınlar bilgisinin eksik olduğunu, medya veri bankası projelerinin sürmekte olduğunu belirtmiş ve dergilerin mevkute beyannamelerini, bulundukları il/ilçedeki savcılığa verdiklerinden, kendilerinin istediğimiz envanteri veremeyeceklerini bildirmişlerdir.

Bunun sonucunda, yönetim kurulumuz, kendi araştırmaları ile bir sektörel dergi envanteri hazırlamaya başlamıştır. Bu güne kadar tespit edilen sektörel dergi

yayıncı sayısı 95, bu yayıncıların yayımladığı toplam dergi sayısı ise 194’tür.

Tespit Edilen Sektörel Dergilerin

İllere Göre Dağılımı

İstanbul       İzmir       Ankara       Bursa       Diğer

76                7                 6                 2               4

Grafikteki sayılar, belirtilen illerdeki yayıncı kuruluş sayılarıdır. Yüzde değerleri de buna yakındır: İstanbul %80, İzmir %7.3, Ankara %6.3, Bursa %2.1’dir. %4.3’lük payı bulunan diğer grubunda ise yaklaşık %1’lik oranı ve bir adet dergi sayıları ile Kayseri, Konya, Kütahya ve Antalya illeri bulunmaktadır.

Aynı araştırma kapsamında dernek yayınları, on-line yayınların da araştırılması düşünülmüşse de henüz sayısal veri bildirimi yapılabilecek olgunluğa ulaşmamıştır.

Seyad’a Gelir Getirici Projeler

“Seyad – Sponsorluk Paketi Projesi” oluşturularak, SEYAD üyesi dergilerde paketteki sponsorluk paketlerine göre seçilen dergilerde reklam verenlerin standart sayfa fiyatı ile reklam verebilecekleri ve gelirinin üyeler tarafından SEYAD’a bağışlanacağı bir model ile gelir sağlanması amaçlanmış, sponsorluk satışı için üyeler arasında görev dağılım yapılmış, ancak tüm üyelerin aynı katılımı göstermek istemeyişi ve sponsora fatura kesme zorunluluğu, bir iktisadi işletmemizin olmayışı ile dernek olarak fatura kesemeyişimiz ve yayıncı ile Sponsor arasında oluşabilecek anlaşmazlıkların çözümü yetkisi nedeniyle ileriki bir tarihe ertelenmiştir.

4. Üye İlişkileri

Yeni Üye Kazandırma Çalışmaları

Yeni Üye Kazandırma Çalışmaları kapsamında, Funda Bayraktaroğlu’nun firmasından ayrılması ile Ekonomi Yayınları, kendilerine yapılan ziyaretle üyeliğini Ahmet Oğuz TORAMAN adına yenilenmiştir.

Ara Medya’dan Nurten Berbeoğlu bu dönem içinde üyelerimiz arasına katılmıştır.

Stratejik Plan Arama Toplantısı’nda; Bileşim Yayıncılığın ziyaret edilerek SEYAD üyeliğine davet edilmesi kararı alındı. Söz konusu ziyaret; İsmail Ceyhan ve Ahmet Pelit tarafından gerçekleştirilecek.

Benzer biçimde Vedat Gökçe, Boyut Yayın Grubu ile iletişim kuracak.

Finans Yayıncılık ile görüşen üyemiz ise Murat Köse.

Üye olabilecek koşullara sahip firmalara ıslak imzalı davet mektupları gönderilmesi kararı alındı. Bu konuda SEYAD Genel Kurulu’dan birkaç ay sonra bir toplantı düzenlenecek.

Üyelikten Ayrılanlar

Apa Yayıncılık – Melih Apa ve Mehmet Kazım Apa ile

Mozaik Reklam – (Ankara) Tamer Ardıç

Winart Proje – Kemalettin Aksöz

SEYAD ÜYE TANITIM KARTLARI ve ARAÇ KARTLARI

Nisan 2014 – Nisan 2015 arasında geçerliliği olacak şekilde dernek üyelerimize

bedelsiz, üyelerimizin talep ettiği çalışanlarına, belirttikleri adette kart, adet başına 30

TL bedel ile 60 adet Seyad Tanıtım Kartı hazırlanarak bastırılmıştır.

Toplamda 25 adet ise, araç kartı hazırlanarak, basılmış, üyelerimize gönderilmiştir.

Üyelerimize Yönelik Sosyal Etkinlikler

11 Haziran 2014 Çarşamba günü Kuzguncuk Mülkiyeliler Lokali’nde, eski üyemiz ve eski editör (çeşitli sektörel yayınlarda), sektörel yayıncı, bugün TV ekonomi programı yapımcısı, Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Çetin Ünsalan’ın konuğumuz olarak davetli katıldığı akşam yemeğinde Seyad üyeleri ve eşleri bir araya geldi.

5. Kurumsal İlişkiler, Temsiller ve Ziyaretler

BYEGM İstanbul İl Müdürlüğü’ne Ziyaret

SEYAD Yönetim Kurulu BYEGM İstanbul İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

SEYAD Yönetim Kurulu BYEGM İstanbul İl Müdürlüğü’ne nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Asrin Bakır Gerçek başkanlığındaki heyetin Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü İstanbul İl Müdürü Necmettin Altuntaş’ın makamında gerçekleştirdiği ziyarette sektörel yayıncıları da ilgilendiren önemli konular gündeme getirildi.

BYEGM tarafından yürütülen Medya Veri Bankası çalışmaları-sektörel yayınların da veri bankasında yer alması, basın kartları yönetmeliği, İstanbul’da 2015 başlarında düzenlenecek olan basın şurası, basın kanunu ve basın kartları yönetmeliğinde yapılacak düzenlemeler konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. BYEGM tarafından basın kartları yönetmeliğinin değişeceği, değişikliğin internet medyasını da kapsayacağını, kart veriliş süresinin kısalacağı, Hükümetin 1956’dan bu yana yürürlükte olan Basın İş Kanunu da değiştirmeyi planladığı bilgileri verildi. Ayrıca Basın Kartına başvurulabilmesi için yayınların bayi satışının olmasının, aranan şartlardan bir tanesi olduğu belirtildi. BYEGM, SEYAD’ın talep edeceği tarihte basın kartı ile ilgili brifing vereceğini teyit etti.

Yönetim Kurulu Başkanımız Asrin Bakır Gerçek görüşmede, SEYAD’ın BYEGM çalışmalarına katılmak, Genel Müdürlüğün eğitim faaliyetlerinden yararlanmak ve karşılıklı işbirliği talepleri İl Müdürü Necmettin Altuntaş tarafından yakın bir ilgi ile karşılandı.

BYEGM İstanbul İl Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı toplantıda geliştirilecek işbirliği yol ve yöntemleri konusunda mutabık kalındı.

Seyad’ın Çeşitli Etkinlik ve Organizasyonlarda Temsili

6-10 Mayıs 2014 – Tüyap İstanbul- Yapı İstanbul Fuarı katılımı gerçekleştirilmiş, standımızda bulundurulacak personel ihtiyacı profesyonel fuar hostesi ile karşılanmıştır.

4-7 Aralık Uluslararası Plastik Endüstrisi Fuarı (Tüyap İstanbul) ile stand anlaşması yapılmış, üyelerimizden Yağmur Fuarcılık’ın talebi ile Seyad standında derneğimizi temsilen bulunmuştur. Bu fuar standı için, güncellenmiş Rollup Banner (Ajansmik ve Doğa Yayıncılık tarafından), fotoblok ve 6 sayfalık broşür, Doğa Yayıncılık tarafından dizayn edilip dağıtıldı.